daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Bestyrelse

Frem for alt er det særdeles hyggeligt at deltage i forældrebestyrelsesarbejdet i vuggestuen.

Bestyrelsen afholder 4-6 møder i løbet af et år (fra kl. 17 til 20) og en del af denne tid går med at indtage et let traktement, så alt i alt er det tidsmæssigt en meget overskuelig post at være bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen består af fem medlemmer samt et varierende antal suppleanter. Disse vælges i forældregruppen på det forældremøde, som afholdes hvert efterår, og man udtræder først af bestyrelsen, når der er valgt en ny.

Formanden eller et flertal af medlemmerne kan indkalde til møde så ofte, som det findes nødvendigt og møderne er åbne for alle interesserede forældre. Det er dog muligt for bestyrelsen at holde et møde eller en del af et møde for lukkede døre. Dagsordenen er mere eller mindre fast. En af pligterne i bestyrelsesarbejdet er at tage referat af mødet og renskrive samt uddele dette til hele forældregruppen. To personer fra personalegruppen deltager i bestyrelsesmøderne.

Da personalet i vuggestuen har uddelegeret arbejdsopgaverne i blandt sig, deltager hele personalegruppen på skift, således at der altid er én, der overlapper og deltager i to på hinanden følgende møder. Det sikrer kontinuiteten i møderne og giver bestyrelsesmedlemmerne en enestående mulighed for, at komme til at kende hele personalet lidt bedre – der er nemlig altid et vist indslag af ren hyggesnak til bestyrelsesmøderne, ofte omhandlende vore søde poder.

Det overordnede formål med en bestyrelse er at sikre forældrenes mulighed for at få indflydelse på vuggestuens dagligdag. Mere konkret vil det sige at bestyrelsen har ret til indflydelse på vuggestuens overordnede rammer, økonomiske prioriteringer og på den pædagogiske linje som følges på stedet.

I Københavns Kommune er det vedtaget at bestyrelserne har kompetence på følgende områder:

  • Godkendelse af institutionens budget og regnskab
  • Indstilling om hvornår institutionen skal holde åbent
  • Indstilling om at holde lukkedage/ferielukning.

Reelt betyder dette, at forældrebestyrelsen har indflydelse på, hvordan størstedelen af institutionens budget skal anvendes. Dette medfører at medlemmerne af bestyrelsen er ansvarlige for institutionens økonomiske dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler. Endvidere ansættes og afskediges vuggestuens leder af bestyrelsen - under forbehold af godkendelse fra Københavns Kommune - og endelig kræver eventuelle ændringer af institutionens vedtægter tilslutning fra et flertal af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen godkender desuden - efter indstilling fra lederen - institutionsplanen, som skal indeholde de overordnede pædagogiske mål, de pædagogiske principper og handlingsplan herfor, mål og handlingsplan for forældresamarbejdet samt principper for anvendelse af den afsatte budgetramme.

Som et eksempel på bestyrelsesarbejde beskrives i det følgende nogle af de beslutninger som den siddende bestyrelse i år 2000 vedtog og som stadig er gældende. Fra 1. januar 2000 indførte Københavns Kommune selvforvaltning hvilket gav bestyrelsen, i samarbejde med institutionens personale, mulighed for at forvalte både løn og driftsbudgetter.

Dette giver mulighed for overførelse af økonomiske midler fra et budgetår til et andet, mulighed for at skaffe sig økonomiske midler fra sponsorer og fonde samt låneadgang til større økonomiske projekter. Desværre har selvforvaltningen også været brugt til at forvalte nedskæringer. Borgerrepræsentationen vedtog primo 1999 en generel besparelse på 4 % på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune gældende for årsbudgettet 2000.

For vuggestuens vedkommende androg 4 % -besparelsen ca. kr. 78.000,00. I samråd med vuggestuens personale blev det forældrebestyrelsen ansvar at effektuere sparekravet på en så smertefri måde som muligt for både pædagogernes og vores børns vilkår i det daglige.