daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Information

Tilsynsrapport

Her kan du se vores tilsynsrapport for 2019 ved at hente/åbne pdf-filen som er vedhæftet

børnehaven

Vuggestuen

Under opdatering.

Køkken

Hverdagens rytme

Siden er under opdatering. 

Traditioner

Siden er ved at blive opdateret.

Forældresamarbejde

Indkøring af børn

Grundlaget for det gode forældresamarbejde begynder ved det allerførste møde, når barnet starter i Legehuset. Derfor er indkøringen af barnet (og dets forældre) yderst vigtig.


Det første besøg er kort. Barnet og forældre kommer for at se huset og hilse på børn og voksne.

Her aftaler vi, hvordan barnet skal starte, hvem der er med, og hvem af personalet, der skal køre barnet ind. Den næste dag bliver barn og forældre modtaget af den voksne, der står for indkøringen. Barnet er sammen med sine forældre, og vi gør meget ud af at understrege, at når barnet er i institutionen med sine forældre, er vi i periferien, og at vi ved, at kontakten bygges langsomt op, så barnet får den tid, det skal have for at lære os at kende. Der er måske 2 -3 børn hjemme med det nye barn, og vi forsøger - på barnets egne betingelser - at inddrage det nye barn i legen. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i forhold til deres eget barn.


I løbet af indkøringsperioden er vi mere og mere sammen med barnet.

Vi er positivt opsøgende og bevidste om vores kontakt til barnet. Samtidig er vi informerende over for forældrene og fortæller hele tiden, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Det er vigtigt, at forældrene ser kontakten mellem os og barnet, fordi der her skabes den grundlæggende tillid og åbenhed mellem personale og forældre. Vi bruger også denne første periode til at informere om Legehusets hverdag. Der er mulighed for at fortælle, hvilke forventninger og tilbud, vi har til familien, og forældrene har mulighed for at fortælle, hvilke forventninger, de har til Legehuset. Som regel varer den periode, hvor barnet er her sammen med forældrene en uge.  Forældrenes tilstedeværelse trappes gradvist ned, i løbet af ugen, alt efter, hvor trygt barnet er ved de nye omgivelser.

Det er dog stadig meget vigtigt, at I afsætter en uge til indkøringen, da børn er forskellige.


Når barnet har gået i Legehuset i 2-3 måneder, tilbyder vi en forældresamtale, hvor vi taler om, hvordan indkøringen er gået, hvordan det går nu, og der er mulighed for at få sat nogle eventuelt uafklarede spørgsmål på plads.

Personale

Praktisk Info

Her i menuen som mere eller mindre er et af de faste punkter som alle institutioner har med kan man tilføje alle de underpunkter man har brug for. Eksempler kan være:

Kontakt
Møder
Syge børn
Madpolitikker
Brug af mobiltelefon
Lukkedage
Skiftetøj
OSV..

 

Bestyrelse

Frem for alt er det særdeles hyggeligt at deltage i forældrebestyrelsesarbejdet i vuggestuen.

Bestyrelsen afholder 4-6 møder i løbet af et år (fra kl. 17 til 20) og en del af denne tid går med at indtage et let traktement, så alt i alt er det tidsmæssigt en meget overskuelig post at være bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen består af fem medlemmer samt et varierende antal suppleanter. Disse vælges i forældregruppen på det forældremøde, som afholdes hvert efterår, og man udtræder først af bestyrelsen, når der er valgt en ny.

Formanden eller et flertal af medlemmerne kan indkalde til møde så ofte, som det findes nødvendigt og møderne er åbne for alle interesserede forældre. Det er dog muligt for bestyrelsen at holde et møde eller en del af et møde for lukkede døre. Dagsordenen er mere eller mindre fast. En af pligterne i bestyrelsesarbejdet er at tage referat af mødet og renskrive samt uddele dette til hele forældregruppen. To personer fra personalegruppen deltager i bestyrelsesmøderne.

Da personalet i vuggestuen har uddelegeret arbejdsopgaverne i blandt sig, deltager hele personalegruppen på skift, således at der altid er én, der overlapper og deltager i to på hinanden følgende møder. Det sikrer kontinuiteten i møderne og giver bestyrelsesmedlemmerne en enestående mulighed for, at komme til at kende hele personalet lidt bedre – der er nemlig altid et vist indslag af ren hyggesnak til bestyrelsesmøderne, ofte omhandlende vore søde poder.

Det overordnede formål med en bestyrelse er at sikre forældrenes mulighed for at få indflydelse på vuggestuens dagligdag. Mere konkret vil det sige at bestyrelsen har ret til indflydelse på vuggestuens overordnede rammer, økonomiske prioriteringer og på den pædagogiske linje som følges på stedet.

I Københavns Kommune er det vedtaget at bestyrelserne har kompetence på følgende områder:

  • Godkendelse af institutionens budget og regnskab
  • Indstilling om hvornår institutionen skal holde åbent
  • Indstilling om at holde lukkedage/ferielukning.

Reelt betyder dette, at forældrebestyrelsen har indflydelse på, hvordan størstedelen af institutionens budget skal anvendes. Dette medfører at medlemmerne af bestyrelsen er ansvarlige for institutionens økonomiske dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler. Endvidere ansættes og afskediges vuggestuens leder af bestyrelsen - under forbehold af godkendelse fra Københavns Kommune - og endelig kræver eventuelle ændringer af institutionens vedtægter tilslutning fra et flertal af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen godkender desuden - efter indstilling fra lederen - institutionsplanen, som skal indeholde de overordnede pædagogiske mål, de pædagogiske principper og handlingsplan herfor, mål og handlingsplan for forældresamarbejdet samt principper for anvendelse af den afsatte budgetramme.

Som et eksempel på bestyrelsesarbejde beskrives i det følgende nogle af de beslutninger som den siddende bestyrelse i år 2000 vedtog og som stadig er gældende. Fra 1. januar 2000 indførte Københavns Kommune selvforvaltning hvilket gav bestyrelsen, i samarbejde med institutionens personale, mulighed for at forvalte både løn og driftsbudgetter.

Dette giver mulighed for overførelse af økonomiske midler fra et budgetår til et andet, mulighed for at skaffe sig økonomiske midler fra sponsorer og fonde samt låneadgang til større økonomiske projekter. Desværre har selvforvaltningen også været brugt til at forvalte nedskæringer. Borgerrepræsentationen vedtog primo 1999 en generel besparelse på 4 % på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune gældende for årsbudgettet 2000.

For vuggestuens vedkommende androg 4 % -besparelsen ca. kr. 78.000,00. I samråd med vuggestuens personale blev det forældrebestyrelsen ansvar at effektuere sparekravet på en så smertefri måde som muligt for både pædagogernes og vores børns vilkår i det daglige.

Side 1 ud af 2